PUBLICACIÓ DE LA WEB DEL POUM

Un cop aprovat per part del Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del passat 30 de juny, el consistori municipal crea una pàgina web on es recolliren totes les notícies i la documentació relacionada amb les diferents fases de tramitació d’aquest instrument de planejament general, per tal que la ciutadania interessada pugui consultar l’estat de tramitació, així com la documentació que la integra.