QUÈ ÉS UN POUM?

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument d’ordenació integral del municipi que ha de permetre planificar el desenvolupament del territori i que, per tant, afecta directament al conjunt de la població de Sant Vicenç de Castellet i el seu entorn immediat.

Correspon als plans d’ordenació urbanística municipal, entre d’altres aspectes:

  • Classificar el sòl, amb vista a l’establiment del règim jurídic corresponent.
  • Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.
  • Definir l’estructura general que cal aportar per a l’ordenació urbanística del territori.
  • Establir les pautes per fer-ne el desenvolupament.
  • Determinar les circumstàncies que en poden produir la modificació o la revisió.

El POUM defineix diferents aspectes de la ciutat com ara els seus carrers, els seus edificis, parcs i equipaments, però també el seu entorn rural i la seva relació física amb els municipis veïns.

El POUM fa previsions i estableix regulacions en matèries que afecten d’una manera o d’una altra tots els veïns de la ciutat: ordenació dels espais públics (carrers, places, etc.) i de les construccions, habitatge, infraestructures, equipaments públics (escoles, centres de salut…), patrimoni arquitectònic, mobilitat, espais lliures i zones verdes i protecció del medi natural. Classifica les diverses parts del terme municipal en sòl urbà, urbanitzable (apte per a la seva transformació en sòl urbà) i no urbanitzable (que no pot ser urbanitzat i ha de gaudir d’una protecció especial), i estableix els usos i les activitats que es poden dur a terme en cadascun d’ells.