APROVACIÓ DEL DOCUMENT D’AVANÇ DEL POUM DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

El passat 30 de juny de 2021, en sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet es va aprovar el document d’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant Vicenç de Castellet, redactat per l’empresa Interlands, ciutat i territori SL, sota la gestió de la Gerència de serveis d’habitatge, urbanisme i activitats de la Diputació de Barcelona.

S’obre, a partir d’aquí un període d’exposició pública de la documentació de l’Avanç aprovada per tal que tothom interessat pugui examinar-la i realitzar les al·legacions i/o suggeriments que consideri oportunes, per un termini de dos mesos. El còmput de l’esmentat termini s’iniciarà quan es produeixi la darrera publicació.

A tal efecte, durant el termini d’exposició pública, la documentació es podrà consultar físicament al Departament de Territori i Desenvolupament de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet (carrer de Maria Gimferrer 16, baixos), de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. Caldrà sol·licitar cita prèvia a la següent adreça de correu electrònic: svc.srvterritorials@svc.cat.

Igualment els documents aprovats es poden consultar i descarregar en format .pdf a la web del POUM (http://www.poum.svc.cat/) a l’apartat «Documentació».