Què és el POUM?

Què és el POUM?

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és una norma de gran importància, que ordena urbanísticament Sant Vicenç de Castellet i la totalitat del seu terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.

El POUM fa previsions i estableix regulacions en matèries que afecten d’una manera o d’una altra tot el veïnat del municipi, i a tots aquells i aquelles que hi tenen alguna relació ja sigui professional, comercial, etc. En aquest sentit, el POUM preveu l’ordenació dels espais públics (carrers, places, parcs, etc.) i de les construccions, habitatges, infraestructures, equipaments públics (escoles, equipaments esportius, culturals, centres de salut...), patrimoni arquitectònic, mobilitat, espais oberts i zones de protecció del medi natural, els creixements de les ciutats, els polígons industrials...

A més, classifica les diverses parts del terme municipal en sòl urbà, urbanitzable (apte per a la seva transformació en sòl urbà) i no urbanitzable (que no pot ser urbanitzat i ha de gaudir d’una protecció especial), i estableix els usos i les activitats que es poden dur a terme en cadascun d’ells. L’actual planejament urbanístic de Sant Vicenç de Castellet ja fa 24 anys que va entrar en vigor, i l’evolució del municipi, els diferents canvis normatius i les noves necessitats en aquest temps fan imprescindibles que s’afronti la seva posada al dia: el que coneixem amb el nom de Revisió del POUM.

Aquest procés de revisió té una llarga durada i un seguit de diferents tramitacions i fases. L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet vol iniciar aquesta primera fase fomentat la participació ciutadana de tot el veïnat, i amb aquesta finalitat es realitza de manera inicial aquesta enquesta per tal que cadascú de vosaltres pugui participar i aportar allò que cregui oportú, per tal de plasmar el municipi que volem.

A més, volem que el nostre planejament sigui un POUM saludable, que tingui en compte la salut i la qualitat de vida en la majoria de propostes.

El qüestionari sobre salut pretén recollir informació sobre com el Pla Urbanístic del nostre municipi afecta la salut de les persones. Permetrà identificar les necessitats urbanístiques municipals i planificar accions urbanístiques que millorin la salut i benestar de la ciutadania.

La teva participació és molt important per obtenir la informació necessària i millorar el seu benestar i qualitat de vida mitjançant la planficiació d’accions urbanístiques saludables. És necessari contestar totes les preguntes i seguir les instruccions de l’enquesta. Tota la informació serà tractada amb total confidencialitat i anonimat.

Llegeix detingudament les preguntes i contesta amb honestedat.

Un cop passi l’estiu, es preveu celebrar diferents sessions de participació ciutadana per tal de recollir les aportacions, suggeriments, necessitats i voluntats de tots els santvicentins i les santvicentines.

Moltes gràcies per la teva participació!